ODBORNÍ GARANTI

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA


Róbert Babeľa vyučuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a zároveň pôsobí v oblastiach market access, farmakoekonomiky a manažmentu v zdravotníctve. Je absolventom Trnavskej Univerzity v Trnave, Open University, Business School v Londýne a University of Sheffield vo Veľkej Británii. Profesor Róbert Babeľa je autorom a spoluautorom viac ako 150 publikácií doma a v zahraničí́.

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA


Ľuboš Drgoňa pôsobí ako prednosta Kliniky onkohematológie v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ľuboš Drgoňa je aktívny v domácej a medzinárodnej prednáškovej i publikačnej činnosti v onko-hematologickej problematike. Je členom viacerých odborných spoločností a organizácií.

MUDr. Tomáš Guman, PhD.


Tomáš Guman je lekárom so špecializáciami v odbore vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia, klinická imunológia a alergológia. Od roku 2014 pôsobí ako primár na Klinike hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tomáš Guman je aktívny v prednáškovej i publikačnej činnosti v onko-hematologickej problematike.

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.


Mikuláš Hrubiško pôsobí ako vedúci Katedry hematológie a transfúziológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity pri Klinike hematológie a transfuziológie UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Študoval na fakulte všeobecného lekárstva na Karlovej univerzite v Prahe, je lekárom so špecializáciou vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia. Mikuláš Hrubiško je členom viacerých vedeckých organizácií doma i v zahraničí, aktívny v prednáškovej a publikačnej činnosti.

MUDr. Ján Hudeček, CSc.


Ján Hudeček je lekárom s klinickou praxou a špecializačnými atestáciami z odboru hematológia a transfúziológia a klinická onkológia. Študoval na 3. Lekárskej fakulte na Karlovej Univerzite v Prahe. Ján Hudeček je krajským odborníkom MZ SR pre odbor hematológie v Žilinskom samosprávnom kraji a členom výboru hematologickej a transfúziologickej spoločnosti (HaTS) SLS a správnej rady občianskeho združenia Lymfómová skupina Slovenska.

MUDr. Juraj Chudej, PhD.


Juraj Chudej je lekárom so špecializáciami v odbore vnútorné lekárstvo, hematológia a transfúziológia pôsobiaci v Univerzitnej nemocnici v Martine. Je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Juraj Chudej je aktívny v prednáškovej i publikačnej činnosti v onko-hematologickej problematike a je členom viacerých odborných skupín a komisií.

MUDr. Eva Mikušková, PhD.


Eva Mikušková je lekárkou so špecializáciou v odbore hematológia a transfúziológia pôsobiacou v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V súčasnosti zastáva funkciu primárky Oddelenia onkohematológie II. Je absolventkou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského. Eva Mikušková je aktívna v prednáškovej i publikačnej činnosti v onko-hematologickej problematike a je členkou viacerých odborných skupín a komisií.

MUDr. Zdenka Štefániková


Zdenka Štefániková je lekárkou so špecializáciou v odbore vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia. V súčasnosti pôsobí na Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zdenka Štefániková je aktívna v prednáškovej i publikačnej činnosti v onko-hematologickej problematike a je predsedníčkou Slovenskej myelómovej spoločnosti.


MUDr. Alexander Wild


Je primárom Hematologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Študoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Alexander Wild je lekárom so špecializáciami vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia i v odbore financie a manažment v zdravotníctve. Je členom výboru Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti a Onkologickej spoločnosti SLS a aktívny v prednáškovej činnosti.