PACIENTSKE ORGANIZÁCIE

Asociácia na ochranu práv pacientov SR, o. z. (AOPP)

www.aopp.sk

Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v r. 2001. Je najväčšou strešnou pacientskou organizáciou na Slovensku, združuje 41 pacientskych organizácii na Slovensku. Zastupuje ich záujmy na pôde MZ SR, pred orgánmi štátnej správy, samosprávy. Poskytuje pacientom bezplatné poradenstvo v sociálnej oblasti a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zabezpečuje pre pacientov vzdelávacie aktivity a presadzuje ich záujmy aj na medzinárodnej úrovni. AOPP je členom európskeho združenia pacientov - EPF a celosvetovej pacientskej organizácie - IAPO.

CML life

www.cmllife.sk

CML life je informačno–poradenský portál, ktorý je zároveň portálom pacientskej organizácie združujúcej pacientov s diagnostikovanou CML. Pacientská organizácia CML life vznikla s cieľom ochrany práv a presadzovania záujmov pacientov s diagnostikovanou CML voči zdravotným poisťovniam, orgánom štátnej správy a ďalším subjektom podieľajúcich sa na vytváraní zdravotného rámca pre život a liečbu pacientov s diagnostikovanou CML. Pacientská organizácia má za cieľ aktívne vplývať na tvorcov legislatívy a právnych predpisov tak, aby sa zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov CML. CML life poskytuje priestor a možnosť aj na výmenu informácií, či poradenstvo s odborníkom hematológom v diskusnom fóre internetovej stránky.

Hematologický pacient

www.hematologickypacient.sk

Združenie zastupuje viac ako 400 pacientov s hematoonkologickými ochoreniami. Ťažiskom práce je bezplatná právna pomoc pri riešení ťažkostí súvisiacich s invaliditou, zdravotným postihnutím, pracovnými vzťahmi. Právne poradenstvo poskytuje združenie osobne, telefonicky a emailom, pacientom vypracúva odvolania proti rozhodnutiam úradov. Hematologický pacient prevádzkuje aj telefonickú poradňu hematológa, ktorá je k dispozícii každý pracovný deň. Prostredníctvom prednášok, publikácií, webovej stránky a videí sa neúnavne snaží zvyšovať informovanosť o hematoonkologických ochoreniach a všetkých možnostiach ich liečby.

LIGA PROTI RAKOVINE

www.lpr.sk

Liga proti rakovine (LPR) vznikla 19. januára 1990, na Slovensku pôsobí 27 rokov. Je občianskym združením, ktorého cieľom a poslaním je predovšetkým pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám poskytovaním širokej škály služieb a programov v priebehu liečby a pri návrate do života po liečbe. Dôležitou oblasťou pôsobenia sú i aktivity na poli prevencie a informovanosti verejnosti v starostlivosti o svoje zdravie za účelom predchádzania ochoreniu. V neposlednom rade finančne podporuje pacientov, ktorí sa v dôsledku ochorenia dostali do hmotnej núdze, prispieva na nevyhnutné materiálne a prístrojové vybavenie nemocničným, zdravotníckym zariadeniam, paliatívnym oddeleniam, hospicom. LPR poskytuje bezplatnú odbornú psychosociálnu pomoc a podporu onkologickým pacientom. Bližšie informácie o programoch a aktivitách sú uvedené na webstránke LPR.

OZ Lymfoma Slovensko

www.lymfom.sk

Lymfoma Slovensko je pacientske občianske združenie, ktoré spája pacientov s ochorením lymfóm a chronickou lymfocytovou leukémiou, ich príbuzných a priateľov. Cieľom združenia je informovať pacientov a širokú verejnosť o ochorení, možnostiach liečby, vedľajších účinkoch a ich zvládaní. Napomáhať tomu, aby pacienti rozumeli každej navrhovanej liečbe a boli si vedomí svojho práva na druhý názor lekára. Združenie upozorňuje na potrebu skorej diagnostiky a optimálnych postupov v starostlivosti o pacienta a presadzuje prijatie legislatívnych opatrení zabezpečujúcich optimálnu starostlivosť.

Slovenská myelómová spoločnosť

www.myelom.sk

Slovenská myelómová spoločnosť (SMyS) je nezisková organizácia založená v roku 2006. SMyS je rozdelená na Odbornú sekciu, ktorá združuje lekárov a iných odborníkov a Pacientskú sekciu. SMyS je členom medzinárodnej pacientskej organizácie Myeloma Patients Europe a medzinárodnej siete pacientských skupín International Myeloma Foundation - Global Myeloma Action Network. Sekcia pacientov združuje pacientov a ich rodinných príslušníkov s cieľom zvýšiť ich informovanosť a vzájomnú komunikáciu, aktívne sa podieľať na svojpomocných akciách a tým vytvárať podmienky pre skvalitnenie života postihnutých ochorením mnohopočetného myelómu.